Semalt hünärmeni: Aldawçylygyň hasabatynyň ähmiýeti

Spam, internet ulanyjylarynyň köpüsine täsir edýän esasy mesele. Köp halatlarda uly kezzaplar esasy aldawçylaryň kömegi bilen ýüze çykýar. Beýleki ýagdaýlarda, kezzapçylyk hüjümi wagtynda adamlar köp howsala we bulaşyklyk ýagdaýlaryna duçar bolýarlar.

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Iwan Konowalow, aldaw barada derrew habar bermegiň möhümdigini ýatladýar. Mysal üçin, galplyk ýa-da kezzaplyk barada habar bermek üçin 0300 123 20400 jaň edip bilersiňiz. Aldaw barada habar bermek, Milli galplyk aňtaw gullugyna derňewlerde we beýleki peýdaly düzediş çärelerinde kömek edýär. Bir kezzapçylyk barada habar bereniňizden soň, indiki ädimiňizde aladalaryňyzy yzarlap bilersiňiz. Köplenç bu hasabatlar derňewlere getirýän işleriň berilmegine getirýär. Beýleki ýagdaýlarda bu talaplar derňewlere sebäp bolup bilmez.

“Royal Mail” -e kezzapçylyk barada habar bermek

Spam hadysalarynyň köpüsi hakerleriň aňsatlygy bilen ýüze çykýar. E-poçta üpjün ediji hyzmatlarynyň köpüsinde ulanyjylara käbir habarlary spam diýip bellemäge mümkinçilik berýän platforma bar. Spama garşy aýratynlygy, esasanam ygtybarly e-poçta üpjünçisinde ulanmak möhümdir. Korol poçta ulanyjylary üçin spam we beýleki degişli ýagdaýlary Freepost Scam Mail, PO Box 797, Exeter EX1 9UN habar berip biler. Müşderileriňize habarlylygy ýokarlandyrmak hem möhümdir. Websiteadyňyzdan çykarmaň, web sahypaňyzyň we girýänleriňiziň howpsuzlygy eliňizde. Aldaw barada habar berip biljek beýleki e-poçta merkezlerine 0345 611 3413, şeýle hem scam.mail@royalmail.com girýär.

Premium telefon jaňlary

Käbir ýagdaýlarda, spam ýagdaýyny göni telefon arkaly habar bermek isläp bilersiňiz. Bu ýagdaýda, telefon tölegli hyzmatlar gullugyna (PSA) ýüz tutup bilersiňiz. Bu hyzmatyň tölegsiz däldigini we häzirki aragatnaşyk operatoryňyzdan töleg alýandygyny bilmek möhümdir. Şeýle hem bu ýagdaýlary habar bermek üçin PSA web sahypasyna girip bilersiňiz ýa-da 0300 303 0020 telefon belgisine jaň edip bilersiňiz.

Aldaw hatyny duruzyň

Spamy duýmak üçin görülmeli möhüm çäreleriň biri hem hasabat bermekdir. Spam barada habar berip biljek ýerleriňiz köp. Ilki bilen, e-poçtalary alanyňyzdan soň derrew spam diýip bellemek möhümdir. Bu çäre, şol domenden ýa-da salgydan habarlary almak üçin e-poçta üpjün edijiňize habar iberýär. Beýleki ädim ýokardaky ädimleri öz içine alyp biler. Ulanyjylar bu hadysalaryň käbirine spam meselesini gönüden-göni habar berip boljak polisiýa belgisini goşmak arkaly hem seredip bilerler. Şeýle hem, web sahypasynda uly kemçiliklere sebäp bolup biljek käbir kezzapçylyk hüjümleri barada habarlylygy ýokarlandyrmak möhümdir.

Netije

Aldawçylyk we beýleki bikanun internet işleri barada habar bermek möhümdir. Köp adamlar söwda web sahypalarynda spam arkaly uly ýitgiler çekýärler. Netijede, spamy dolandyrmagyň häzirki usullary we serişdeleri bilen özüňizi täzeläp durmaly. Beýleki ýagdaýlarda, spama göni degişli edaralara habar berip bilersiňiz. Bu çäre, spamyň ýagdaýyna gözegçilik etmegiň iň çalt usullaryny döredip biler. Spam barada habar berip biljek käbir ugurlaryňyz şu gollanmada. Olar möhümdir we onlaýn çäreleri amala aşyrmak üçin ygtybarly kanallar döredip bilerler.

mass gmail